top of page
Run-your-body-DEF.png

Privacybeleid van Run Your Body - Fysio & training

Laatst bijgewerkt: 16 november 2022

Algemeen
Zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Er kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Run your Body is conform de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de praktijk. De wijze waarop er wordt omgegaan met deze gegevens is vastgelegd binnen een privacyreglement. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Op die manier weet u zeker dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, vertrouwelijk worden behandeld en niet gedeeld worden tenzij dit noodzakelijk is.

 

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking
Om goed te functioneren is het als zorgverlener belangrijk om bepaalde gegevens te verzamelen.
► Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Ondersteunen en in stand houden van goede paramedische zorg en hulpverlening;

  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening;

  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waar onder kwaliteitsbewaking van de zorg;

  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

► Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
► U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
► Alle medewerkers binnen Run your Body hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
► Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
► Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

► Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u vindt in de opsomming hieronder:
► Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
► Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener
► Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
► Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
► Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
► Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een brief kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het registratieformulier en de intake
U helpt ons met het opbouwen van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Run your Body is niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt worden doordat u onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt. Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Run your Body hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Indien noodzakelijk, kunnen vastgelegde gegevens bovendien mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw Fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Komt u er niet uit met uw fysiotherapeut dan kunt u eventueel naar het CBP toe stappen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke van Run your Body niet op bijvoorbeeld een inzage verzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

 

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

 

Beveiliging

Run your Body neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Run your Body maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Run your Body verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Run your Body op via: info@runyourbody.nl

https://www.runyourbody.nl is een website van Run your Body.

 

Run your Body is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Westblaak 109, Rotterdam

(Gevestigd in de Runnersworld)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72379618

Telefoon: 06 - 36 21 72 08

E-mailadres: info@runyourbody.nl

bottom of page