top of page
Run-your-body-DEF.png

Algemene voorwaarden van Run your Body - Fysio & training

 

Laatst bijgewerkt: 28 januari 2022

 

 

HUISREGELS 

Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteren wij de volgende huisregels: 

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. 

 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk. 

 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. 

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). 

 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. 

 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht. 

 • Voor het gebruik van de oefenruimte vragen wij u om schone (sport)schoenen aan te trekken. Schoenen waarvan de zolen afgeven of rommel achterlaten, zijn niet toegestaan. 

 • Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de praktijk, geschiedt dit geheel op eigen risico. Wijs uw kinderen erop dat het aanwezige oefenmateriaal geen speelgoed is. 

 • Gebruikt materiaal (matjes, pylonen, hordes, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden. 

 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. 

 • In de gehele praktijk- en winkelruimte geldt een rookverbod. 

 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. 

 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. 

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht €30,00 in rekening te brengen. 

 

OMGANGSREGELS 

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. 

 • Voorafgaand aan de behandeling wordt de werkwijze uitgelegd aan de cliënt. Er wordt aangegeven welke handelingen verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen deze  handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. 

 • Bij de eerste afspraak dient de cliënt kenbaar te maken of er bezwaar bestaat tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, bijvoorbeeld in verband met  geloofsovertuigingen, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. 

 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. 

 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen in de oefenzaal kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. 

 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd. 

 • De fysiotherapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten. 

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de cliënt en de fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd. 

 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Hiervoor heeft uw fysiotherapeut een belofte afgelegd. 

 • Indien u van mening bent dat de praktijk hier niet op de juiste manier mee omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (V.V.F.) bij de arrondissements- rechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn gedeponeerd.

 • De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldoen. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 

 • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht. 

 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Є 23,-, alles exclusief omzetbelasting. 

bottom of page